Privacy Policy

Spółka Berardi Bullonerie srl z siedzibą we Włoszech pod adresem Castel Guelfo di Bologna, Via San Carlo 1, tel.: 0542671911, e-mail: info@gberardi.com, NIP: 00628991200, w osobie tymczasowego przedstawiciela prawnego, występująca w charakterze administratora danych (zwana dalej „Administratorem”)

INFORMUJE

na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego dalej „RODO”), że dane użytkowników będą przetwarzane zgodnie z tym rozporządzeniem, w sposób i do celów określonych poniżej:

1 - PRZEDMIOT PRZETWARZANIA I CHARAKTER DANYCH

Administrator w ramach swojej działalności przetwarza dane osobowe użytkowników (takie jak imię, nazwisko, kod identyfikacji podatkowej, numer VAT, adres e-mail i numer telefonu, zwane dalej „danymi osobowymi” lub „danymi”) zebrane w drodze ich dobrowolnego wprowadzenia do formularza danych znajdującego się na niniejszej stronie internetowej.

2 – CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w niżej wymienionych celach, podzielonych według właściwej podstawy prawnej:

2.1 Wykonanie umowy  – wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b) i c)).

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

a) wykonanie zobowiązań poprzedzających zawarcie umowy, umownych oraz administracyjnych i księgowych;

b) wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, rozporządzeń, prawodawstwa wspólnotowego lub nakazu władz.

2.2 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a)).

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu wysyłania przez Administratora wiadomości SMS lub e-mail z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi, jak również biuletynu, w związku z działaniami podejmowanymi przez Administratora lub jego spółki zależne lub powiązane (cele marketingowe).

3 - ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH 

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika mogą być ujawnione odbiorcom trzecim w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub w celach z nim związanych. W szczególności dane mogą być ujawnione odbiorcom należącym do poniżej wskazanych kategorii:  

  • specjaliści i radcy prawni z zakresu prawa ogólnego, podatkowego oraz prawa pracy;
  • instytucje bankowe;
  • organy właściwe dla wypełnienia zobowiązań prawnych lub zarządzeń organów publicznych (Urzędu Skarbowego itp.);
  • podmioty zewnętrzne, które zarządzają systemem informatycznym oraz sieciami telekomunikacyjnymi (w tym pocztą elektroniczną) Administratora, wspierają zarządzanie tym systemem lub pomagają w nim

Podmioty należące do wyżej wymienionych kategorii pełnią funkcję podmiotów przetwarzających dane lub działają niezależnie jako odrębni administratorzy danych. Lista ewentualnych podmiotów przetwarzających podlega stałej aktualizacji oraz jest dostępna w siedzibie Administratora.

4 – SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane są ręcznie lub za pomocą narzędzi informatycznych i telematycznych, z wykorzystaniem kryteriów organizacji i przetwarzania ściśle związanych z wyżej wymienionymi celami i w każdym przypadku w sposób zapewniający bezpieczeństwo, integralność, dostępność oraz poufność danych osobowych.

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 2016/679 zebrane dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

5 – PODANIE DANYCH

Uwzględniając cel przetwarzania danych określony w punkcie 2.1, podanie danych jest obowiązkowe, a brak ich podania, jak również podanie częściowych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić świadczenie usługi

6 -  PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ  

Podane przez użytkownika dane osobowe nie są przekazywane poza granice Unii Europejskiej.

7 – CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres trwania stosunku umownego, a w razie odstąpienia od umowy lub innego sposobu ustania stosunku umownego, przez okres określony w przepisach prawa, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.

Dane będą przechowywane do celów marketingowych do czasu wycofania zgody lub przez okres określony w przepisach prawa lub postanowieniach organu nadzorczego.   

8 - PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mogą w dowolnym momencie wykonać prawa przysługujące im na mocy art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 rozporządzenia (UE) nr 2016/679, a w szczególności:

  • prawo dostępu do danych osobowych;  
  • prawo uzyskania sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania; 
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; 
  • prawo wycofania zgody; : wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (inspektora ochrony danych). 

W celu wykonania przysługujących praw należy przesłać stosowny wniosek do Administratora danych na następujące dane kontaktowe: 

Via San Carlo 1 – 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
privacy@gberardi.com
Via San Carlo 1 – 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
+39(0)542671911

Potwierdzam zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza z punktem 2 dotyczącym celu przetwarzania danych oraz punktem 8 dotyczącym praw osoby, której dane dotyczą.